แนะนำการออกแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

7 หลักการออกแบบศิลปะ เติมเต็มจินตนาการ!!

หลักการออกแบบ ศิลปะ

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “ศิลปะมักจะเกิดจากจินตนาการ” แต่ความเป็นจริงแล้วศิลปะไมได้เกิดจากจินตนาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หลักการในการออกแบบศิลปะเข้ามาช่วยเหลือด้วย โดยหลักการออกแบบศิลปะนั้นประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลายชนิด ได้แก่

  1. เอกภพ (Unity) สิ่งนี้คือเปรียบได้เสมือกับการงานศิลปะที่มีจุดประสงค์หรือเป้าหมายในทางเดียวกัน โดยไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบใดๆก็ตามภายในงานศิลปะจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีทิศทางเดียวกันนั่นเอง
  2. ความสมดุล (Balance) งานศิลปะนั้นจะต้องมีความสมดุลภายในภาพ โดยสมดุลทั้งในเรื่องของน้ำหนักภายในภาพที่จะต้องไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากจนรู้สึกได้และจะต้องแบ่งสัดส่วนของภาพให้เท่าเทียมกัน แม้ว่าทั้ง 2 ข้างจะไม่มีความเหมือนกันก็ตาม แต่ควรจะต้องมีสมดุลในเรื่องของน้ำหนักและจุดสุดใจที่เท่านั้น
  3. การเน้นให้เกิดจุดเด่น (Emphasis) งานศิลปะที่ดีนั้นจะต้องมีจุดเด่นที่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับภาพ ซื้อเป็นชุดนำสายตาที่จะพาคนที่ได้รับชมงานศิลปะสามารถเข้าถึงความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
  4. ความกลมกลืน (Harmony) สิ่งนี้จะช่วยทำให้งานศิลปะมีความน่ามอง ละมุนละไม และสบายตา โดยจะต้องกลมกลืนทั้งความหมาย เส้น รูปทรง รูปร่าง สี ขนาด และน้ำหนักไปพร้อมๆกัน
  5. จังหวะ (Rhythm)  คือความต่อเนื่องที่เกิดจากการเล่าเรื่องภายในภาพ ทันทีที่ได้มองงานศิลปะที่ดีนั้นจะต้องรู้สึกอยากจะมองอย่างครบถ้วนและเข้าใจถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าจากส่วนต่างๆภายในศิลปะ
  6. ความลึก (Perspective) หลายคนอาจจะคิดว่าสำหรับงานศิลปะแบบ 2D นั้นจะมีความลึกได้อย่างใด แต่ในความเป็นจริงแล้วยังสามารถมองในแบบระยะใกล้ใกลของวัตถุที่ถูกจัดวางได้ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความลึดภาพในภาพได้อย่างชัดเจน
  7. ความขัดแย้ง (Contrast) ความขัดแย้งนั้นมักจะทำให้เราเห็นสิ่งชัดเจนจากอีกสิ่งหนึ่งอยู่เสมอ เช่น แสดงและเงาที่ทำให้เรามองเห็นถึงความแตกต่าง ทำให้รู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวาและสมจริงมากยิ่งขึ้น

7 วิธีออกแบบศิลปะ

…โดย 7 หลักการออกแบบศิลปะที่กล่าวไปนั้น ถือว่าเป็นความจำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวหรืองานของศิลปะ…

เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยทำให้สามารถมองศิลปะได้อย่างเข้าใจ ทำงานศิลปะได้อย่างเข้าใจ และทำให้ศิลปะมีความน่าสนใจในตัวของมันเองมากยิ่งขึ้น

…โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องนำไปยัดเยียดให้ใครต่อใครมามองหรือให้ใครมาเข้าใจ!!…

แต่พวกเขาจะสามารถเข้าถึงศิลปะที่นักออกแบบต้องการสื่อออกมาด้วยตัวของเขาเอง นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าหลักการออกแบบศิลปะยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นและยังคงจำเป็นต่อไปอีกนานแสนนาน

josselin

View more posts from this author